Lilla sløyfer

På alle nivå i Soroptimist International står prosjekter sentralt og er den viktigste drivkraften i organisasjonens arbeid. Gjennom prosjekter arbeider vi for å fremme menneskerettigheter for alle, og bedre kvinners og barns levekår.

Prosjektarbeidet er knyttet til SI sine program mål for fireårsperioden 2011-2015, som igjen støtter opp under FNs tusenårsmål:

Mål 1:
Soroptimist International skal bedre kvinners og jenters liv og status gjennom utdanning, myndiggjøring og/eller ved å tilrettelegge for læring

Delmål:
Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring

Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner

Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning

Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester

Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og 
naturkatastrofer


Mål 2:
Soroptimist International skal være en global stemme for å øke kvinners og jenters mulighet til utdanning og ledelse

Delmål:
Styrke og øke SI sin tilstedeværelse som en pådriver på alle nivå

Øke aktiviteter og samarbeid som tydeliggjør den internasjonale profilen og gjør Soroptimist International mer synlig

Sikre at SIs grunnleggende, globale formål oppfylles gjennom lokale og globale prosjekter

 

Vi støtter Moldova-prosjektene for bekjempelse av menneskehandel og for utdannelse av jenter/kvinner.
Anna Valborg Mikkelsen og gode hjelpere selger lilla sløyfer på "Kjerringtorget" på Nesbyen
Henriette på Stand på Gulskogensenteret. Vi solgte Lilla sløyfer for kr 11.000,- siste år!